YÜKLENİYOR...

Yönetici Koçluğu

EĞİTİM DETAYLARI

Koç , yöneticinin ve kurumunun gelişim serüveninde eşlikederek, kurumun ve yöneticinin yaşam alanlarını, hedeflerini, hedeflere aitstratejik eylem planlarını oluşturmalarını ve uygulamalarına eşlik edip onlarayol arkadaşı olur. Ülkemizde koçluk az bilinmekle birlikte özellikle Amerika veAvrupa’da koçluk oldukça yaygındır. 

Yönetici koçluğu gelecek ve sonuç odaklıdır. Kişininbireysel istekleri, iş yaşamındaki durumu ve gelecek beklentileri ön plandadır.Danışan, kariyeri ve beklentileri ile ilgili tüm soru ve sorunları gündemegetirir.

Danışanın çalıştığı veya çalışmak istediği kurumun yapısıgöz önünde bulundurularak hedef belirleme ve gelişmeye açık yönlerin tespitigerçekleştirilir. Ayrıca danışan ,yapılan görüşmeler neticesinde kendi güçlüyönlerini de keşfeder ve neler yapabileceğini fark ederek kariyer yolunda eminadımlar atar.

 

Yönetici koçluğunda çalışanların, yöneticilerin pozitif,uzun dönemli, ölçülebilir davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmelerineyardım etmek yönetici koçluğunun hedeflerindendir. Davranış değişikliklerindehem yöneticilerin, hem de yönetilen ekiplerin verimliliklerine katkıdabulunulmaktadır. Yönetici koçu, tüm kaynaklarını çalışılan danışan , şirket yada kurumun hizmetine sunmaktadır.

Yönetici koçunun tüm amacı danışanın ileriye doğru gelişimsağlamasıdır. Hangi davranışların değişmesi gerektiğine ilişkin yönetici koçuve koçluk alan kurum arasında açık bir anlaşma yapılır. Koçluk sürecininsonunda davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin hedefanalizi yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir.

Danışanın değerleri ve yetenekleri doğrultusunda içindebulunduğu durumda farkındalık yaşayarak başarılı ve mutlu olması içinçalışmalar düzenlenir. Bu süreçte danışan kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyiöğrenir.

 

Çalışanlar kurumsal anlamda yönetici koçluğu hizmetinikendilerine ve değerlerine uygun olumlu iz bırakan imajlarını keşfetmek,kendilerine özgün iz bırakan liderlik tarzlarını keşfetme, güven oluşturmak,özgüven artırmak, saygınlıklarını ve güvenilirliklerini artırmak/ korumak,itibarlarını yönetmek, verimli çalışmak, yetkinliklerini ve performanslarınıarttırmak, yeteneklerini keşfetmek, motivasyonlarını yükseltmek, karar vermek,iş ve özel hayatındaki dengeyi sağlamak, zamanlarını kaliteli işler içinharcamak, hayallerini erişebilir hedef haline getirmek ve bu hedefe erişimikolaylaştırmak için profesyonel koçluk hizmetleri satın alırlar.

Danışanın mevcut durumu ve alternatif durumları ilgili deçalışmalar yapılabilir. Yönetici koçluğu içerisinde profesyonel koçluk araçlarıkullanılarak kişinin iş ve sosyal hayat dengesi içerikleri de gündemde tutulur.


Yönetici Koçluğu Eğitiminin Amacı

İş arkadaşları ve yöneticilerinin ihtiyaçlarına ve dünyabakışına duyarlı olan çalışanlar, birlikte çalışma ve hedefe ulaşmada farklılıkyaratırlar. Doğru zamanda, doğru girişimlerde bulunmanın temelinde yatan buduyarlılık iş hayatında başarıyı ve verimliliği beraberinde getirir.

Yönetici Koçluğu hizmetin temelinde mutlu bir yöneticinin küçük bir davranış değişikliğinin dahiorganizasyonlar üzerinde büyük etkileri olacağı varsayımı vardır.

Koçluk,değişimin gerçekleşmesine yardımcı olur. Koçluk ilişkisi danışana, yeniperspektifler sağlar ve aynı olaylara daha önceden hiç bakmadığı bir noktadanbakmasını sağlar. Organizasyonlar ve kişiler, yaşamın kendine has niteliklerinedeniyle kolaylıkla alışkanlıklar edinir ve bunları değiştimek konusunda çokhızlı bir şekilde direnç göstermeye başlar. Yapılan her şey, belirli bir tarzve süreçle yapılır. Olanlara, koçluğun sağlayacağı farklı araçlarla tarafsızbir şekilde bakabilmek, oldukça zihin açıcıdır. İlerleme değişimi gerekli kılarancak neredeyse her zaman konfor zonunun dışındadır ve direnç yaratır. Koçlukise bu yeni ve zorlu alanda, değişimin sancılarını azaltır ve yaratıcılıksağlar.


Yönetici Koçluğu Hizmetinden Yöneticinin Kazanımları:

• Şu anda değişen ve gelecekte değişecek olan dinamiklerehazır hale gelmesi

Rekabet ortamı içerisinde sürekli değişen şartlarda yolunubulması

• Hedeflerine kolayca ulaşması ve önlerine çıkan engelleriaşma yollarını keşfetmesi

• Kendilerini ve başkalarını harekete geçiren stratejileribulması

• Sorumluluk alanında kuvvetli ve gelişime açık olanyönlerini belirlemesi

• Bulundukları pozisyonda daha başarılı olması, işperformansının artması

• Kendi değerleri ve inançları ile uyumlu çalışma ortamıyaratarak, bu değerlere uygun eylem içinde olması sonucu motivasyonununartırması

• Gelecekte olmak istedikleri yere ve hedeflerine daha fazlaodaklanabilmesi

• Çalışanlarının performanslarını artırmak adına daha etkinliderlik yapabilmek için mevcut olan becerilerini geliştirmesi

• İçsel motivasyondan yararlanarak daha verimli ve yaratıcıçalışmalarını açığa çıkarması

Kişisel farkındalıklarını artırması

• Özgüven ve öz disiplin kazanması

• Yönetim tarzlarını keşfetmesi ve iyileştirmesi

• Daha iyi ve daha etkin kararlar alması ve uygulamayeteneklerini geliştirilmesi,

• Alternatifler arası seçim yapabilmesi

• Etkin karar alma, motivasyon, ekip yönetimi, liderlik,değişim yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, önceliklendirme vbyetkinlikleri esnetmesi

• Farklı bakış açılarını keşfetmesi, farklı insan profilleriile daha etkin biçimde çalışması

• Güven oluşturma konusunda etkinliğini artırması

• Başkalarının üzerindeki etkilerini anlaması ve bu etkileriyönetmesi

• Değerli çalışanlarını bünye içinde tutması

• İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlayarak,kaliteli ve dengeli yaşam sürmesi

• İç engellerin neler olduğunu tanıması, ve kaygılarınınüstesinden gelmesi

• Kendi yaşamlarını gözden geçirmesi ve ders çıkarması.

Koçluk sürecinde gizlilik esastır. Öncelikle gizlilikanlaşması yapılır. Tüm süreçte yönetim yöneticinin elindedir. Üst DüzeyYönetici Koçu olarak benim görevim hedef odaklı yol arkadaşlığı yapmaktır.Yöneticinin yapısına uygun teknik ve yöntemlerle yöneticiyi harekete geçirir,varolan ama farkında olunmayan potansiyeli keşfedip açığa çıkarmasını sağlar,sorumluluk almaya özendirir ve tüm süreçte gelişmeleri birlikte izler kendisinegüvenmesini sağlarım. Değer ve inançlarıyla uyumlu, huzurlu bir yaşam sürmesineyardımcı olacak hedefler saptamasına ve bu hedeflere doğru yürüyecek yolukurmasında kılavuzluk ederim. Genelde üst düzey yöneticiler görevleri gereğiyalnızlaştırılmıştır. 

Süre yöneticinin beklentilerine isteklerine göre değişir.Ortalama 3 ay – 12 aydır. Koçluk çalışması başlamadan önce yönetici ilebeklentiler netleştirilir. Bulunulan yerden hedeflenen yere gelindiğinde süreçsona erer. Görüşmelerin içeriği tamamen yönetici ve koçu arasındadır. Yöneticiile koçu arasındaki görüşmeler kayda alınamaz ve paylaşılamaz.

Yönetici Koçuyla çalışmaya başladıktan sonra neler değişir?

• Kendinizle ilgili farkındalık yaratırsınız.

• Hedeflerinizi daha kolay ,etkin bir şekilde belirler ve buhedeflere ulaşmak için yol haritanızı çıkarırsınız . Sonunda da ulaşırsınız.

• Kaynaklarınızı daha etkin kullanmaya başlarsınız.

• Öz disiplin sağlarsınız.

• Önceliklerinizi belirlersiniz.

• Ertelemeyi bırakırsınız.

• Etkili adımları atmaya hemen başlarsınız.

• Hatalarınızdan ders çıkarır, sürekli öğrenerekperformansını artırırsınız.

• İş ve özel yaşam dengenizi kurarsınız

• Yaşamınızın lideri olursunuz.

Yönetici Koçluğu Eğitiminin Süresi

Yönetici Koçluğu Eğitimi; bireysel olarak uygulanmaktadır. Yönetici Koçluğu Eğitimi Bireysel uygulanan bu program seanslar şeklinde uygulanır.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterlidir. Ön görüşme sırasında Yönetici Koçluğu programınız size özel şekilde tasarlanır.

 

Yönetici Koçluğu Eğitiminin Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.


2.Aşama: Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 


3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için  Master Trainerlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  


4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır.  Master Trainerlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 


5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır.   Master Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 


Yönetici Koçluğu Eğitiminin Yöneticileri

Pusula Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi bünyesindeki Master Trainerlar, hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Pusula Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi tarafından yaşamın en önemli aktörlerini profesyonel hale getirmeyi hedefleyen bir proje geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan koçlar yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

 

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65